Sprzedaż bezpośrednia i Rolniczy handel detaliczny

W dniu 30 września weszło w życie Zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określające warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020-2022.

Istotną zmianą wprowadzoną w nowych warunkach jest ograniczenie grona odbiorców pomocy w ramach projektów „Zakup sprzętu pszczelarskiego” oraz „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” do pszczelarzy wprowadzających produkty pszczele na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapis ten oznacza, że warunkiem koniecznym uzyskania refundacji za zakupiony sprzęt jest zarejestrowanie Sprzedaży bezpośredniej bądź Rolniczego handlu detalicznego (RHD) u właściwego na miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Sprzedaż bezpośrednia jest formą sprzedaży nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Spośród produktów pszczelich są to: miód, pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele. Przepisy nie określają górnych limitów dotyczących ilości oraz wartości sprzedawanych produktów pszczelich. Sprzedaż bezpośrednia podlega zatwierdzeniu w Inspekcji Weterynaryjnej po wcześniejszym spełnieniu wymogów jej prowadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Rolniczy handel detaliczny jest formą sprzedaży zarówno nieprzetworzonych jak i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego. Daje więc w tym zakresie większe możliwości niż sprzedaż bezpośrednia. W ramach RHD określone są górne limity ilości sprzedanych produktów pszczelich. Uzależnione są one od ilości posiadanych rodzin pszczelich. Rolniczy handel detaliczny podlega rejestracji w Inspekcji Weterynaryjnej – nie ma obowiązku zatwierdzenia. Rejestracji należy dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Pszczelarze biorący udział w zakupie sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej za pośrednictwem Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie dotychczas rozliczali się z niezbędnej dokumentacji do dnia 10 lipca. Podobnie będzie w najbliższym sezonie. W tym terminie trzeba będzie również dostarczyć do biura Związku niezbędne informacje dotyczące rejestracji Sprzedaży bezpośredniej lub Rolniczego handlu detalicznego.

Apel pszczelarzy

Koło Pszczelarzy w Tuchowie zwraca się z apelem do rolników, ogrodników, sadowników o troskę i rozwagę podczas wykonywania oprysków roślin, mając na uwadze ochronę pszczół i innych zapylaczy.

Przejawem zrozumienia potrzeby troski o środowisko i pszczoły niech będzie przestrzeganie zasad ochrony roślin bezpiecznej dla zapylaczy zawartych na plakacie.

Pszczelarze z góry dziękują, a pszczoły na pewno się odwdzięczą i pomogą nam bezinteresownie.

Przełożone zebranie kwietniowe

W związku ze Świętami Wielkanocnymi zebranie kwietniowe przełożone zostało na drugą niedzielę miesiąca, tj. 14 kwietnia. Godzina rozpoczęcia zebrania pozostała bez zmian: 10:00.

Podczas zebrania dla zainteresowanych pszczelarzy dostępny będzie drobny sprzęt pszczelarski.

Przełożone zebranie marcowe

W związku z ustalonym na dzień 17 marca terminem wyborów na sołtysów i do rad sołeckich zmienia się termin zebrania marcowego. Zebranie odbędzie się 24, to jest w czwartą niedzielę marca o stałej porze.

Walne Zebranie Koła

Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Koła, które odbędzie się 20 stycznia 2019 r. o godz 10:00 w Doku Kultury w Burzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok.
 9. Przedstawienie planu pracy Koła na 2019 rok.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał (plan pracy, preliminarz finansowy) i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.