ZEBRANIE 15 MARCA ODWOŁANE!


Powodem jest prewencja czyli minimalizowanie skutków rozprzestrzeniania koronawirusa oraz wytyczne odgórnie władz.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie informuje: Najbliższe zebranie pszczelarzy 15.03.2020r. w Burzynie zostaje ODWOŁANE

Walne Zebranie Koła

Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie zaprasza członków Koła na Walne Zebranie Koła, które odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w pierwszym terminie bądź o godz. 10:15 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2019 r.
 9. Przedstawienie planu pracy Koła na 2020 r.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2020 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał (plan pracy, preliminarz finansowy) i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania.

Nadzwyczajny Walny Zjazd PZP

21 listopada odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Delegaci PZP zebrali się w Wieńcu-Zdrój.

Celem Zjazdu było uchwalenie zmian w Statucie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Po burzliwej dyskusji przyjęto zmiany do Statutu, z których najistotniejszą jest likwidacja Rady PZP. Nowy Statut obowiązywał będzie od chwili zarejestrowania go w KRS.

Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Podobnie jak w latach minionych 7 grudnia odbędzie się już po raz trzydziesty pierwszy Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę. W przeddzień pielgrzymki odbędzie się Konferencja Pszczelarska.

Nasze Koło organizuje w dniu 7 grudnia organizuje Pielgrzymkę do Częstochowy. Zapisów można dokonywać u skarbnika Koła, który udziela również wszelkich szczegółów dotyczących wyjazdu.

Sprzedaż bezpośrednia i Rolniczy handel detaliczny

W dniu 30 września weszło w życie Zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określające warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020-2022.

Istotną zmianą wprowadzoną w nowych warunkach jest ograniczenie grona odbiorców pomocy w ramach projektów „Zakup sprzętu pszczelarskiego” oraz „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” do pszczelarzy wprowadzających produkty pszczele na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapis ten oznacza, że warunkiem koniecznym uzyskania refundacji za zakupiony sprzęt jest zarejestrowanie Sprzedaży bezpośredniej bądź Rolniczego handlu detalicznego (RHD) u właściwego na miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Sprzedaż bezpośrednia jest formą sprzedaży nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Spośród produktów pszczelich są to: miód, pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele. Przepisy nie określają górnych limitów dotyczących ilości oraz wartości sprzedawanych produktów pszczelich. Sprzedaż bezpośrednia podlega zatwierdzeniu w Inspekcji Weterynaryjnej po wcześniejszym spełnieniu wymogów jej prowadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Rolniczy handel detaliczny jest formą sprzedaży zarówno nieprzetworzonych jak i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego. Daje więc w tym zakresie większe możliwości niż sprzedaż bezpośrednia. W ramach RHD określone są górne limity ilości sprzedanych produktów pszczelich. Uzależnione są one od ilości posiadanych rodzin pszczelich. Rolniczy handel detaliczny podlega rejestracji w Inspekcji Weterynaryjnej – nie ma obowiązku zatwierdzenia. Rejestracji należy dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Pszczelarze biorący udział w zakupie sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej za pośrednictwem Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie dotychczas rozliczali się z niezbędnej dokumentacji do dnia 10 lipca. Podobnie będzie w najbliższym sezonie. W tym terminie trzeba będzie również dostarczyć do biura Związku niezbędne informacje dotyczące rejestracji Sprzedaży bezpośredniej lub Rolniczego handlu detalicznego.